Tokyo ESP TN

Tokyo ESP, anime, manga, Hajime Segawa, Shigehito Takayanagi, Studio XEBEC, X-Men, espers, superpowers,